Game over

Photo : Filipa Moreira da Cruz

You live
You have fun
You try
You love
You run
You wave goodbye

You fall
You breathe
You change
You remain
You forgive
You say it all

You learn
You get old
You cry
You keep the faith
You burn
You die.

Filipa Moreira da Cruz